• ตรวจสอบค่าบริการ

  • ข้อมูลลูกค้า

  • ชำระเงิน

  • ดำเนินการจองเรียบร้อย

■กำหนดการเดินทาง จำเป็น ■Promotion Code

วันที่ออกเดินทาง: ~ วันที่เดินทางกลับ:  ระยะเวลาเดินทาง:0 จำนวนวัน

※การรับเครื่อง Skyberry นั้น สามารถรับเครื่องได้ก่อนวันเดินทาง 1 วันถ้าต้องการรับเครื่องล่วงหน้ามากกว่า 1 วันจะคิดค่าใช้จ่ายเท่ากับราคาเช่าปกติสำหรับการคืนเครื่องนั้นจะต้องคืนในวันถัดไปที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหากล่าช้าจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเท่ากับราคาเช่าปกติต่อวัน

■ประเทศที่ใช้งาน จำเป็น


■แพ็คเกจที่ใช้ จำเป็น

 จำนวนเครื่อง:

<ข้อตกลงและเงื่อนไข>
※ระยะเวลาการเช่าใช้งานอย่างน้อย 3 วันขึ้นไป
※กรุณากรอกประเทศที่ต้องการใช้งานให้ครบถ้วน ในกรณีใช้งานในประเทศอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ อาจเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
※การคำนวณค่าใช้บริการคิดจากโซนประเทศที่เลือกทั้งหมดตามโซนที่มีราคาสูงที่สุด x จำนวนวัน xจำนวนเครื่อง
ราคาโดยประมาณ: บาท (ไม่รวมภาษี)